Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

Bij inschrijving via deze website is uw inschrijving in principe definitief. U ontvangt uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus een bevestiging per email. Tevens gaat u accoord met de volgende voorwaarden:

Het verschuldigde cursusgeld dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de bevestiging, te worden overgemaakt op rekeningnummer NL19INGB0008742676 tnv Taalinstituut Marta Bela te Nijmegen.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren niet later dan 5 werkdagen na aanvang van de cursus. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. beëindigen van de cursus.

U heb geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden indien u voortijdig met de cursus stopt. Bij bijzondere omstandigheden zal de mogelijkheid bekeken worden om in een later stadium de afgebroken cursus alsnog af te ronden. De cursus kan in dat geval slechts een keer worden opgeschoven, waarna het recht op de cursus komt te vervallen.

U dient er voor te zorgen dat u tijdig het lesmateriaal in uw bezit heeft. Zie Lesmateriaal voor meer informatie

Bij wanbetaling komen naast administratiekosten ad. 10 Euro alle kosten zoals renteverlies, incassokosten alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

Indien gewenst kunt u na afloop van de cursus een verklaring ontvangen dat u de cursus met goed gevolg hebt afgelegd.

Privacy statement

Taalinstituut Marta Bela Taalinstituut Marta Bela, gevestigd aan Daaseweg 317, 6524PC Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Marta Bela is de Functionaris Gegevensbescherming van Taalinstituut Marta Bela. Zij is te bereiken via email:

martabelakindelan@gmail.com

 

 

Daalseweg 317, 6523 CB Nijmegen +31625201768

Persoonsgegevens die wij verwerken
Taalinstituut Marta Bela verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marta@martabela.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Taalinstituut Marta Bela verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Taalinstituut Marta Bela neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taalinstituut Marta Bela) tussen zit. Taalinstituut Marta Bela gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Taalinstituut Marta Bela bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle bovengenoemde persoonsgegevens: 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Taalinstituut Marta Bela verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Taalinstituut Marta Bela gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taalinstituut Marta Bela en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marta@martabela.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Taalinstituut Marta Bela wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Taalinstituut Marta Bela neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marta@martabela.nl