Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

Bij inschrijving via deze website is uw inschrijving in principe definitief. U ontvangt uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus een bevestiging per email. Tevens gaat u accoord met de volgende voorwaarden:

Het verschuldigde cursusgeld dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de bevestiging, te worden overgemaakt op rekeningnummer NL19INGB0008742676 tnv Taalinstituut Marta Bela te Nijmegen.

Bij wanbetaling komen naast administratiekosten ad. 10 Euro alle kosten zoals renteverlies, incassokosten alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren niet later dan 5 werkdagen na aanvang van de cursus. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. beëindigen van de cursus.

U heb geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden indien u voortijdig met de cursus stopt. Bij bijzondere omstandigheden zal de mogelijkheid bekeken worden om in een later stadium de afgebroken cursus alsnog af te ronden. De cursus kan in dat geval slechts een keer worden opgeschoven, waarna het recht op de cursus komt te vervallen.

U dient er voor te zorgen dat u tijdig het lesmateriaal in uw bezit heeft. Zie Lesmateriaal voor meer informatie.

Indien gewenst kunt u na afloop van de cursus een verklaring ontvangen dat u de cursus met goed gevolg hebt afgelegd.